CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TÀI VINH

EN
mxh1 mxh2 mxh3 mxh4
Dây luồn
Dây luồn
Dây luôn vị trí 1 Dây luôn vị trí 1
Dây luồn vị trí 2 Dây luồn vị trí 2
Dây luồn vị trí 3 Dây luồn vị trí 3
Dây luồn
DÂY LUỒN 1B DÂY LUỒN 1B
Mã SP: TVDL1B
DÂY LUỒN 6A DÂY LUỒN 6A
Mã SP: TVAL6A
DÂY LUỒN 5A DÂY LUỒN 5A
Mã SP: TVDL5A
DÂY LUỒN 4A DÂY LUỒN 4A
Mã SP: TVDL4A
DÂY LUỒN 4A DÂY LUỒN 4A
Mã SP: TVDL4A
DÂY LUỒN 3A DÂY LUỒN 3A
Mã SP: TVDL3A
DÂY LUỒN 2A DÂY LUỒN 2A
Mã SP: TVDL2A
DÂY LUỒN 1A DÂY LUỒN 1A
Mã SP: TVDL1A
Dây luồn 1 Dây luồn 1
Mã SP: TVDL1
Dây luồn 2 Dây luồn 2
Mã SP: TVDL2
Dây luồn 3 Dây luồn 3
Mã SP: TVDL3
Dây luồn 4 Dây luồn 4
Mã SP: TVDL4
Dây luồn 5 Dây luồn 5
Mã SP: TVDL5
Dây luồn 6 Dây luồn 6
Mã SP: TVDL6
Dây luồn 7 Dây luồn 7
Mã SP: TVDL7
Dây luồn 8 Dây luồn 8
Mã SP: TVDL8
Dây luồn 9 Dây luồn 9
Mã SP: TVDL9
Dây luồn 10 Dây luồn 10
Mã SP: TVDL10
Dây luồn 11 Dây luồn 11
Mã SP: TVDL11
Dây luồn 12 Dây luồn 12
Mã SP: TVDL12
Dây luồn 13 Dây luồn 13
Mã SP: TVDL13
Dây luồn 14 Dây luồn 14
Mã SP: TVDL14
Dây luồn 15 Dây luồn 15
Mã SP: TVDL15
Dây luồn 16 Dây luồn 16
Mã SP: TVDL16
Dây luồn 17 Dây luồn 17
Mã SP: TVDL17