CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TÀI VINH

EN
mxh1 mxh2 mxh3 mxh4
Thuôn luồn tròn
Thuôn luồn tròn
Luồn tròn vị trí 2 Luồn tròn vị trí 2
Luồn tròn trị vị 1 Luồn tròn trị vị 1
Thuôn luồn tròn
THUÔN LUỒN TRÒN 7 THUÔN LUỒN TRÒN 7
Mã SP: TVTLL3
THUÔN LUỒN TRÒN 6 THUÔN LUỒN TRÒN 6
Mã SP: TVTLL2
Thuôn luồn tròn 6 Thuôn luồn tròn 6
Mã SP: TVTLL1
Thuôn luồn tròn 1 Thuôn luồn tròn 1
Mã SP: TVTLL1
Thuôn luồn tròn 2 Thuôn luồn tròn 2
Mã SP: TVTLL2
Thuôn luồn tròn 3 Thuôn luồn tròn 3
Mã SP: TVTLL3
Thuôn luồn tròn 4 Thuôn luồn tròn 4
Mã SP: TVTLL4
Thuôn luồn tròn 5 Thuôn luồn tròn 5
Mã SP: TVTLL5